Sønderborg gift mand søger kvinde yngre 20 for forholdet

For- dybelse i Møde, og Anna Sofies Religiøsitet har da aabenbart ogsaa været paavirket af Pietismen, hvis Inderlighed sikkert har tiltalt hendes Natur med dens stærke Følelser. Dronningen havde ganske vist bedre ydre Betingelser for at vinde og imponere; som ung var hun smuk, og selv om hendes Skønhed tidlig tabte sig, vedblev hendes fine Skikkelse at bevare en vis Anstand. Knud og Magnus var da ogsaa Venner og Kammerater, saaledes som 21 Blodets nære Baand krævede det; og saalænge Dronningen levede, kunde der ikke trives noget Fjendskab mellem dem". Det ligger til hendes Karakter at være stolt, men hun forstaar at være meget elskværdig over for dem, hvem hun har tilstaaet sin Velvilje." Betegnende er det at iagttage, hvor megen Pris begge Ægtefæller satte paa at blive hædrede med Ordenen. Hendes Valgsprog, Haven bag Gyldenløves Gaard (Charlottenborg) i Slutningen af 17de Aarhundrede. Imidlertid vilde man sikkert gøre Sofie Magdalene Uret, hvis man antog, at denne Stivhed i Optræden udelukkende skrev sig fra en overdreven Følelse af egen Værdighed. Naar Du kommer hertil, kære Broder skrev Fru Louise Gramm i Juni Maaned til. Kurfyrst Joachim var en af Kristian II's Kreditorer og undsaa sig ikke for at plage hans Hustru med sine Pengefordringer eller i hendes Nærværelse at udstøde forblommede Trudsler mod Kongen.

Dog ansøgte hun om nogle Lempelser navnlig i pekuniær Henseende, som Kongen for at vise sin clemence og Højmodighed" ogsaa bevilligede, skønt han samtidig udtrykker sin Forundring over, at hun ikke havde vist sig mere taknemlig og tilfreds med det allerede tilstaaede. Hen i Foraaret vidste man at fortælle, at de gik sammen i Frederiksberg Have med hin- anden under Armen. Mens Kongen var sunken sammen i Sløvhed, havde Dronningen faaet Herredømme over ham og havde brugt denne sin Indflydelse til at bane Vej for Struensee. Alle Bøgerne er skrevne paa Tysk, og de ganske faa, der skyldes ikke-tyske Forfattere, som de engelske Puritanere Bunyan og Richard Baxter, er oversatte til dette Sprog. Rostgaard, var oprindelig anbragte paa Guldbindet til en Almanak, vistnok en Gave fra Dronningen til Kongen paa hans Fødselsdag den llteOkt. Hjerteligt og fortroligt var Forholdet derimod til Gjøernes Kreds, og det taler til Dorotheas Ære, at hun knyttede sig Medaiiie af Frederik I st til Kvinder som Birgitte og Eline og Dronning Sofie.

Edel tyede til sin Slægt i Meifsen, og vistnok fra Meifsen og fra de mødrene Frænder kom Kong Valdemars Brud til Danmark. Eet opnaaede de dog Sørøveriet, som det tidligere havde syntes saa umuligt at faa udryddet, ophørte nu pludselig! I Aaret 1318 omkom Hertugerne, rimeligvis paa Birgers Foranstaltning, i Fængslet. Samme sindige Afvejen, samme Forsøg paa at se Sagen fra flere Sider møder vi i Reverdils Udtalelser om Kron- prinsens Opdragelse efter Rousseaus Principper. Selv om Kristian VI altsaa ikke gik saa vidt over for sin Stifmoder, som man i Følge hans hele Stemning over for hende kunde have formodet, blev der dog nok tilbage af Sorg og Ydmygelse for Anna Sofie. Det var ikke blot med Hensyn paa Samtalen, at dette gjældte; ofte bidrog mærkværdige Genstande til at give Selskabet et Foreningspunkt: snart var der et nyt Kunst- 334 værk at se, snart førte han Selskabet ind i sin skønne Sam. Hertug Hans gik da i Forbøn for Synderen hos Enkedronningen og bad hende, under Paaberaabelse af hans Ungdom og Adelskab, om ikke at melde Sagen til Kongen. Petersborg til at arbejde mod sin (hef. Noget andet og mere end Byrd og Nationalitet giver imidlertid Anna Sofie en Særstilling blandt danske Dronninger den Forsmædelse, hvor- med hun kobtesin Krone. Hun var heftig og kunde give sine Følelser Luft paa en generende Maade, endog en af hendes faste Tilhængere taler med en lidet ærbødig Vending om Madams sædvanlige Galskab medens han lovpriser Kongen som den fromme Bedstefader." Stolt, lunefuld.

Sønderborg gift mand søger kvinde yngre 20 for forholdet - Full text of "Danske

Jeg blev henrykt over de Ting, mit Øje saa. ' Man synes ikke at kunne sige Dronningen fri fra Skyld og faar fra første Færd Mistillid til hendes Karakter. 1 Dronning, der havde samlet de Danske til Arbejde og havde rejst Værn mod Rigets Fjender. Af sine Forvaltere og Forpagtere krævede hun nøjagtigt Regnskab og rettidig Indbetaling af Afgift, men selv var hun ogsaa villig til at yde, hvad hun ansaa for Ret, i For- holdet til sine undergivne. De to strenge Damer ved kun godt at sige; de glæder sig over hendes Skønhed, hendes frejdige Væsen og hendes rene og fromme Sind. Hun holdtes ganske afspærret fra al For- bindelse med Omverdenen, saa at hun i al denne Tid, som hun selv klager over, ikke modtog et eneste Brev fra sin Ægtefælle.

Sønderborg gift mand søger kvinde yngre 20 for forholdet - Tantra til

Foreligger fra deres Haand, og Dommen over dem fældes af en mangetunget Samtid. Imidlertid bryder hun af, gor dette Bekendtskab mig usigelig lykkelig, og ret skulde det glæde mig, hvis denne Mand fandt det værd stundom at skænke mig en Samtale, saa som jeg bad ham derom". Under Krigen var hun altid rede til at gaa i Forbøn hos Kongen for at faa Udskrivnings- byrden lettet for Byens Borgere. Til Trods for alt, hvad der saaledes kunde formørke hendes Liv, er det imidlertid langt fra, at en Skyggetilværelse i Tilsidesættelse og Uvirksomhed blev Charlotte Amalies Lod. I denne Sammenhæng skal omtales en Skildring, som den spanske Gesandt i et af sine Digte giver af Dronningens Jagtslot Hørsholm, hvor han 151 efter hendes Indbydelse selv opholdt sig en Sommer. Kristian VI viste i sine første Regeringsaar Tilbøjelighed til i enhver Henseende at slaa ind paa nye Spor, og navnlig skulde alt og alle, der havde været knyttet til Anna Sofie, fjernes.

Læser Kommentarer

Skrive en kommentar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret *